Strona główna » Regulamin

Regulamin

I. Definicje
Sklep: Chiara Monika Pytlak ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków NIP: 6782626201, REGON
120398886
, e-mail biuro@drewnonawierzchu.pl.
Klient: nabywca Produktu oferowanego do sprzedaży przez Chiara lub osoba korzystająca przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość z usług Serwisu www.drewnonawierzchu.pl, Sklepu Internetowego;
Konsument: konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
Konto: zapis w systemach informatycznych Serwisu przypisany indywidualnie do Klienta, zawierający zbiór informacji dotyczących Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient po zalogowaniu może składać zamówienia oraz zawierać umowy;
Koszyk zakupowy: lista Produktów, wybranych przez Klienta do zamówienia;
Materiał: wszelkie materiały i informacje (np. wpisy, zdjęcia), w tym stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm.), w szczególności utwory słowne, słowno-graficzne, graficzne, muzyczne, słowno-muzyczne, audiowizualne (w tym filmowe), w tym zawierające wizerunek osób lub dobra niematerialne osób trzecich, a zamieszczone przez Klientów lub inne podmioty w Serwisie;
Odbiór osobisty: sprzedaż wyłącznie poprzez internet
Produkty: usługi i towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem; 
Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną; 
Serwis: serwis internetowy prowadzony przez Chiara pod adresami: www.drewnonawierzchu.pl, www.edragon.pl, www.farbypremium.pl
z wykorzystaniem którego świadczy on usługi wymienione w Regulaminie;
Sklep Internetowy: sklep internetowy prowadzony przez Chiara, działający pod adresem: www.drewnonawierzchu.pl, www.edragon.pl, www.farbypremium.pl

Umowa: umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Chiara, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
Ustawa: Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);
Kodeks Cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.);
Ustawa o ochronie danych osobowych: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.); Chiara Monika Pytlak, ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków NIP 678-262-62-01

II. Postanowienia ogólne
Regulamin Serwisu określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Chiara w Serwisie oraz zasady sprzedaży Produktów w Serwisie. Przy czym sprzedaż Produktów w Serwisie odbywa się w następujący sposób:
bezpośrednio przez Chiara działającego pod adresami: www.drewnonawierzchu.pl, www.edragon.pl, www.farbypremium.pl, zasady nabywania Produktów od Chiara określone zostały w niniejszym regulaminie;
Chiara w Serwisie świadczy następujące usługi:
założenie i prowadzenie Konta,
prowadzi za pośrednictwem Serwisu sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz umożliwia nabywanie Produktów Chiara na podstawie Umowy,
umożliwia wyrażanie opinii (ocen i komentarzy) na temat Produktów oraz Materiałów,
dostarcza informacje marketingowe i handlowe drogą elektroniczną (po uzyskaniu uprzedniej zgody od Klienta), 
umożliwia Klientom zapoznanie się z treściami prezentowanymi w Serwisie,
Zamówienia na Produkty można składać całą dobę, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Serwis może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii. 
Zamówienia w Sklepie Stacjonarnym można składać całą dobę. 
Klient może kontaktować się w sprawach związanych z świadczonymi w Serwisie usługami poprzez Dział Obsługi.
Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.drewnonawierzchu.pl, www.edragon.pl, www.farbypremium.pl

III. Konto
Założenie Konta jest bezpłatne i dobrowolne, nie jest konieczne do zakupu Produktów.
Klient może założyć Konto po prawidłowym wypełnieniu stosownego formularza rejestracyjnego. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło, w razie korzystania z pozostałych funkcjonalności Serwisu (w szczególności dokonania zakupu wraz z dostawą) należy podać dodatkowe niezbędne dane. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
Z chwilą założenie Konta (tj. prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego) zostaje zawarta na czas nieoznaczony umowa pomiędzy Klientem a Chiara, której przedmiotem są wybrane przez użytkownika usługi świadczone w Serwisie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Klient może od tej umowy odstąpić na warunkach określonych w Regulaminie.
Pomyślne utworzenie Konta, po zalogowaniu przez użytkownika pozwala na korzystanie z funkcji Serwisu www.drewnonawierzchu.pl, www.edragon.pl, www.farbypremium.pl, o których mowa w Regulaminie. 
Administratorem danych osobowych Klienta podanych w celu założenia i korzystania z Konta, świadczenia usług drogą elektroniczną, zamówienia lub dostawy Produktów oraz innych danych niezbędnych do realizacji usług w Serwisie jest Chiara. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu założenia i prowadzenia Konta, realizacji zamówienia Produktów (to jest w celu jego nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania) lub świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, w szczególności marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane, na podstawie umów powierzenia, podmiotom współpracującym z Chiara przy realizacji zamówień lub świadczenia usług drogą elektroniczną. Klientowi przysługuje prawo dostępu i poprawiania oraz usunięcia treści swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji w serwisie Chiara lub korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

IV. Zamówienie Produktów
Chiara prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W Sklepie Internetowym Klient może nabywać Produkty.
Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób: 
poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym; 
telefonicznie, poprzez kontakt Sklepu Internetowego.
Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Ceny Produktów są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w Koszyku zakupowym w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu. W przypadku zdefiniowania pola dostawy lub wybrania cena Produktu może się zmienić i zostanie wskazana w Koszyku zakupowym.

Na procedurę zawarcia Umowy składają się:
 (1) wybranie Produktów przez Klienta, (2) złożenie zamówienia przez Klienta, (3) potwierdzenie rejestracji zamówienia przez Chiara, (4) płatność.
Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. 
Wybranie Produktów i złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza lub poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego.
W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego rejestracji. W potwierdzeniu znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności nazwa Produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy/odbioru. Do potwierdzenia rejestracji zamówienia załączony jest również Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia. Informacje te wraz z Regulaminem stanowią integralną część Umowy i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Chiara i Klienta. Termin przesłania potwierdzenia rejestracji zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.   
Sposób płatności zależy od rodzaju i ilości zamówionych Produktów. Płatności można dokonać gotówką przy odbiorze towaru, lub przelewem na wskazany w zamówieniu numer konta.
Celem złożenia zamówienia przez telefon Klient może skontaktować się telefonicznie z Działem Obsługi i podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. numer referencyjny, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy Produktu. Dział Obsługi, udziela Klientowi informacji dotyczących złożonego zamówienia m.in. weryfikuje dostępność Produktów i informuje o ich łącznej cenie oraz kosztach dostawy Produktów. 
Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z Działem Obsługi dzwoniąc na wskazany numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego bądź adres e-mail Działu Obsługi.
Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane, Chiara nie jest w takim przypadku związany Zamówieniem i odmówi jego realizacji.
Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. Chiara nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.
Wszelkie prawa Klienta związane z uczestnictwem w programach lojalnościowych organizowanych przez Chiara, regulują regulaminy programów lojalnościowych. 

V. Dostawa i Czas Realizacji
Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
Czas realizacji zamówienia nie przekracza 21 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.  Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu. 
Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności. W przypadku zamówienia odbiór osobisty, termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta.
Sposób dostawy zależy od rodzaju i ilości zamówionych Produktów. Zamówione Produkty mogą być dostarczone do Klienta przesyłką kurierską. W wypadku braku odbioru towarów zamówionych w terminie 7 dni liczonych od dnia przesłania wiadomości, o której mowa w pkt VI.6 (nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy), zamówienie Klienta zostanie anulowane. W razie wcześniejszej zapłaty za takie zamówienie, zapłata zostanie zwrócona Klientowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu zamówienia.
Przesyłki są dostarczane pod budynek wskazany w adresie dostawy, kierowca jest zobowiązany wyładować przesyłkę z samochodu.
Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia.
Przed odebraniem dostawy należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki. Sporządzenie protokołu szkody oraz skontaktowanie się z Działem Obsługi ułatwi wyjaśnienia sprawy.
Chiara nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy, a także gdy dostarczenie towaru jest niemożliwe w szczególności ze względu na brak odpowiedniego dostępu lub drogi do miejsca dostawy. 

VI. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Konta
Prawo odstąpienia od Umowy 
Klient ma prawo odstąpić od Umowy oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Konta w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru.
w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.
w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,
zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Dział Obsługi
Chiara, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Jeśli Klient chciałby wskazać konto, na które powinien nastąpić zwrot płatności lub przesłać odstąpienie od umowy.
Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy zanim Chiara przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać. 
W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu potwierdzenia dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
Chiara może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
Termin jest zachowany, jeżeli Klient dostarczy rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób dostawy do siedziby firmy, przed złożeniem zamówienia Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu rzeczy.
Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
W przypadku umów dotyczących świadczenia usług, jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Chiara o odstąpieniu od Umowy.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: 
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

VII. Rękojmia i gwarancja
Chiara jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.
Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Chiara odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.
Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane do Działu Obsługi z użyciem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.  lub w jakiejkolwiek innej formie. 
Chiara zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. 
Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem Sklepu internetowego.

VIII. Pozostałe postanowienia
Chiara zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu i przesłać swoje oświadczenie na adres Chiara. Chiara z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.
Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Kraków dn.01.11.2022 r.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu